Dir. 2005:47

Tilläggsdirektiv till utredningen om Rätten till resultaten av högskoleforskningen (U 2004:08)

-

Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 juli 2004 har chefen för dåvarande Utbildningsdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att bl.a. klarlägga de rättsliga konsekvenserna av ett avskaffande av lärarundantaget (dir. 2004:106). Utredaren skulle enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senastden 30 mars 2005.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att uppdraget skall redovisas senast den 1 november 2005.

(Utbildnings- och kulturdepartementet)