Dir. 2005:49

Tilläggsdirektiv till Utredningen om avgifter på planerade och nya sträckor av väg E6 i Västra Götalands län

Beslut vid regeringssammanträde den 21 april 2005.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 juli 2004 att bemyndiga statsrådet Ulrica Messing att bl.a. tillkalla en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att införa avgifter för trafikanter på planerade och nya sträckor av väg E6 i Västra Götalands län (dir. 2004:103). Uppdraget skulle enligt de direktiv som fogades till beslutet ha redovisats senast den 1 mars 2005.

Med ändring av den beslutade tiden skall utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 1 april 2006.

(Näringsdepartementet)