Dir. 2005:53

Tilläggsdirektiv till utredningen angående vissa frågor om informationssäkerheten i samhället (Fö 2002:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 28 april 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 juli 2002 tillkallade chefen för Försvarsdepartementet den 11 juli 2002 en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur signalskyddsverksamheten i samhället skall utformas (dir. 2002:103).Utredaren lämnade en delrapport avseende detta uppdrag den 28 februari 2003. Regeringen beslutade om tilläggsdirektiv för utredningen den 20 februari 2003 (dir. 2003:29) med vilken utredningen gavs i uppdrag att lämna förslag till hur den nationella strategin för informationssäkerhetsarbetet bör utvecklas och hur Sveriges engagemang i det internationella arbetet inom informationssäkerhetsområdet bör utformas i framtiden. Utredaren lämnade en delrapport den 1 mars 2004.

Regeringen beslutade den 7 april 2004 om ytterligare tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2004:46) med uppdrag att genomföra den utvärdering som regeringen anmälde till riksdagen i propositionen Samhällets säkerhet och beredskap (prop. 2001/02:158 s.105) om den i propositionen redovisade uppgiftsfördelningen mellan myndigheterna inom informationssäkerhetsområdet. Utredningen skulle enligt direktiven redovisa sitt slutbetänkande senast den 6 maj 2005.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 9 september 2005. En delrapport skall lämnas den 6 maj 2005.

(Försvarsdepartementet)