Dir. 2005:7

Jämställdhetsintegrering i den statliga verksamheten

-

Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2005.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare utses för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i den statliga verksamheten. Insatserna skall riktas till myndigheter under regeringen, inklusive Regeringskansliet.

Utredaren skall:

  • informera om jämställdhetsintegrering och om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av jämställdhetspolitiken,
  • utforma utbildningar i jämställdhetsintegrering,
  • vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering, och
  • skapa ett forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter i fråga om jämställdhetsintegrering.

Uppdraget skall vara avslutat senast 31 januari 2006. Vid denna tidpunkt skall utredaren redovisa sina erfarenheter och slutsatser av arbetet samt ett förslag till former för och organisering av stödinsatser för jämställdhetsintegrering framöver.

Bakgrund

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är den strategi som regeringen tillämpar för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Europarådets definition av jämställdhetsintegrering lyder:

Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.

Målen för jämställdhetspolitiken lades fast i propositionen Delad makt delat ansvar (prop. 1993/94:147). Det övergripande målet är att kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Detta innebär:

  • jämn fördelning av makt och inflytande,
  • samma möjligheter till ekonomiskt oberoende,
  • lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet,
  • lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger,
  • delat ansvar för hem och barn,
  • frihet från könsrelaterat våld.

Härutöver finns andra jämställdhetsmål som regeringen, och i några fall riksdagen, har antagit inom vissa politikområden vilka mer specifikt anger vilka jämställdhetsmål som skall uppnås inom politikområdet.

Regeringen har tagit en rad initiativ för att stödja införandet av jämställdhetsintegrering. År 1997 inrättades arbetsgruppen för metodutveckling i jämställdhetsarbetet inom Regeringskansliet. Ett av gruppens uppdrag var att föreslå former för åtgärder som stärker arbetet med jämställdhetsintegrering. Arbetsgruppen lämnade i december 2001 förslag till fortsatt arbete i skriften Ändrad ordning. Strategisk utveckling för jämställdhet (Ds 2001:64). Arbetsgruppen föreslog i sin rapport att regeringen tar ett samlat grepp för att stärka arbetsformerna för jämställdhetsintegrering, i första hand i Regeringskansliet.

Mot bakgrund av arbetsgruppens förslag tillsatte regeringen i december 2002 en styrgrupp för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet (N2002/11379/JÄM). I gruppen har det ingått tre statssekreterare och Regeringskansliets förvaltningschef. I syfte att förstärka, systematisera och konkretisera arbetet med jämställdhetsintegrering fick styrgruppen i uppdrag att utarbeta förslag till en plan för genomförande av jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet (N/2002/11370/JÄM). Det har även ingått i uppdraget att överväga möjligheterna till en särskild förordning för jämställdhet. Parallellt med styrgruppens arbete har även ett utvecklingsarbete bedrivits med fokus på hur jämställdhet skall integreras i budgetprocessens olika delar.

Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet

Regeringen fastställde i april 2004 en plan för genomförande av jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet (N2004/3108/JÄM). Planen gäller till och med 2009 och syftar till att fördjupa och förstärka arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet. I planen anges vilka mål som skall uppnås och vilka insatser som skall genomföras. Planen skall vara vägledande i arbetet med att genomföra jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet och utgöra det dokument gentemot vilket resultat och effekter skall följas upp och utvärderas. Det övergripande målet är att Regeringskansliet har de bästa möjliga förutsättningarna för att jämställdhet skall genomsyra hela regeringens politik.

Jämställdhetsintegrering i statsförvaltningen

Riksrevisionsverket har i rapporten Jämställdhet - hur styr regeringen pekat på behovet av att förtydliga att myndigheterna skall tillämpa jämställdhetsintegrering i sin verksamhet (RRV 2000:17). Riksdagen har vid ett flertal tillfällen pekat på brister i tillämpningen av jämställdhetsintegreringen och konstitutionsutskottet har framhållit att "det är en grundläggande princip i regeringsformen att det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter. Redan härav följer att alla beslut bör analyseras ur jämställdhetsperspektiv innan de fattas."

Idag regleras myndigheternas ansvar för jämställdhet i verksförordningen (SFS 1995:1322). Vidare har vissa myndigheter skrivningar om jämställdhet i sina instruktioner och regleringsbrev. Avsaknaden av uttryckliga regler som anger myndigheternas ansvar för genomförandet av jämställdhetspolitiken är enligt regeringen en brist. Regeringen avser att återkomma i denna fråga i samband med att verksförordningen ses över.

Behovet av stöd

Jämställdhetsintegrering är en form av verksamhetsutveckling som bland annat kräver utveckling av kunskaper och kompetens hos medarbetarna samt förändringar av rutiner och arbetsformer. Det kan gälla att dela upp den individbaserade statistiken efter kön, att se över interna rutiner och riktlinjer och att använda sig av analysmetoder. Handböcker, riktlinjer och forum för erfarenhetsutbyte är viktiga kunskapskällor för en myndighet i ett sådant förändringsarbete. Erfarenheterna visar att efterfrågan på information och utbildning ökar i en sådan förändringsprocess.

Mot bakgrund av de ökade ansträngningar som görs bl.a. inom Regeringskansliet för att integrera ett jämställdhetsperspektiv, finns det ett behov av information och utbildning i jämställdhetsintegrering inom den statliga verksamheten. Dessa uppgifter bör skötas av en särskild utredare som kan stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i den statliga verksamheten.

Uppdraget

Utredaren skall vara ett stöd för de statliga myndigheternas, inklusive Regeringskansliets, arbete med jämställdhetsintegrering.

Utredaren skall ha två huvuduppgifter. Den ena är utveckling och den andra är erfarenhetsspridning. Inriktningen skall vara att pröva och föreslå former för utbildning och metodstöd.

Utredaren skall informera om jämställdhetsintegrering och om de statliga myndigheternas ansvar för att genomföra jämställdhetspolitiken, utforma utbildningar, vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering samt skapa ett forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter.

Utredaren skall samråda med Statens kvalitets- och kompetensråd och med Jämställdhetspolitiska utredningen (N 2004:07; dir. 2004:18). Utredaren skall även beakta det arbete som Utredningen om regeringens stabsstöd (Fi 2004:21) utför (dir. 2004:166).

Uppdraget skall vara avslutat senast den 31 januari 2006. Senast detta datum skall utredaren redovisa sina erfarenheter och slutsatser av arbetet samt ge ett förslag till former för och organisering av stödinsatser för jämställdhetsintegrering framöver. När utredaren har avslutat sitt arbete kommer en utvärdering att göras av effekterna av arbetet.

(Näringsdepartementet)