Dir. 2005:73

Tilläggsdirektiv till utredningen om resurstilldelningssystem för grundläggande högskoleutbildning (U 2004:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 maj 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 april 2004 har chefen för dåvarande Utbildningsdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att bl.a. göra en översyn av resurstilldelningssystemet för den grundläggande högskoleutbildningen (dir. 2004:49). Utredaren skall enligt tilläggsdirektiv den 17 februari 2005 redovisa sitt uppdrag senast den 27 maj 2005 (dir. 2005:24).

Uppdraget ändras såtillvida att utredaren den 27 maj 2005 skall redovisa sitt uppdrag som ett delbetänkande. Regeringen avser att återkomma med tilläggsdirektiv till utredningen. I dessa kommer utredarens uppdrag utökas till att också omfatta resurstilldelningen av universitetens och högskolornas anslag för forskning och forskarutbildning samt anslaget till Sveriges lantbruksuniversitet.

(Utbildnings- och kulturdepartementet)