Dir. 2005:74

Tilläggsdirektiv till PBL-utredningen

-

Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2005

Förlängd tid för uppdragets slutredovisning

Regeringen beslutade den 27 juni 2002 att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över plan- och bygglagstiftningen samt lämna förslag till de lagändringar som behövs (dir. 2002:97). Kommittén har antagit namnet PBL-kommittén (M 2002:05).

Enligt direktiven bör kommitténs arbete planeras med utgångspunkt i att ett slutbetänkande skall lämnas senast den 31 december 2004. Kommittén har emellertid genom regeringens beslut den 18 december 2003 (dir. 2003:172) och den 28 oktober 2004 (dir. 2004:150) fått tilläggsdirektiv som bl.a. innebär att kommittén skall redovisa sitt arbete senast den 30 juni 2005.

Kommittén har genom en skrivelse den 27 maj 2005 begärt att villkoren för redovisning av utredningsarbetet ändras så att tidpunkten för kommitténs slutbetänkande senareläggs från den 30 juni 2005 till den 30 september 2005.

Med ändring av den genom tilläggsdirektiv tidigare beslutade tidpunkten för att redovisa uppdraget skall kommittén slutredovisa uppdraget senast den 30 september 2005.

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)