Dir. 2005:78

Tilläggsdirektiv till utredningen om ny associationsrätt för försäkringsföretag

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om ny associationsrätt för försäkringsföretag (Fi 2003:10)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2003 tillkallade biträdande finansministern den 27 januari 2004 en särskild utredare med uppdrag att se över frågor som rör den associationsrättsliga regleringen för försäkringsföretag. I uppdraget ingår bl.a. att göra en genomgripande översyn av nu gällande bestämmelser med inriktning på att skapa en modern och tydlig associationsrättslig reglering av försäkringsverksamhet samt att genomföra en författningsteknisk översyn och föreslå en ny försäkringsrörelselag.

Utredningen lämnade i september 2004 i enlighet med sitt uppdrag ett delbetänkande om hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut bör genomföras i svensk lagstiftning.

Enligt regeringens kommittédirektiv skall utredaren redovisa sitt uppdrag senast den 31 augusti 2005.

Med hänsyn till omfattningen av utredningens uppdrag bör utredningstiden förlängas. Utredarens uppdrag skall därför slutredovisas senast den 31 maj 2006.

(Finansdepartementet)