Dir. 2005:95

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skyddsgrunder och rättigheter för flyktingar och alternativt skyddsbehövande (UD 2004:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2005.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 september 2004 tillkallade migrationsministern en särskild utredare med uppdrag att bl.a. ta ställning till hur rådets direktiv 2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet skall genomföras i Sverige (EUT L 304, 30.9.2004, s. 12, efter ompublicering EUT L 204, 5.8.2005, s. 24.) Uppdraget skulle enligt direktiven (dir. 2004:114) redovisas senast den 16 september 2005.

Regeringen beslutade den 26 maj 2005 propositionen 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. I propositionen föreslås bl.a. att en ny utlänningslag skall ersätta 1989 års utlänningslag. Riksdagen beslutade den 14 september 2005 att bifalla propositionens förslag (bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1). Lagen träder i kraft den 31 mars 2006.

Det är angeläget att den särskilde utredarens förslag anpassas till den föreslagna nya utlänningslagen. Utredaren skall redovisa uppdraget senast den 30 november 2005.

(Utrikesdepartementet)