Dir. 2005:97

Tilläggsdirektiv till Gymnasieentreprenadutredningen (U 2004:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 april 2004 (dir. 2004:04) tillkallade chefen för dåvarande Utbildningsdepartementet en särskild utredare. I uppdraget ingår bl.a. att se över bestämmelserna om entreprenad i gymnasieskolan. Utredningen skall enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 1 september 2005.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 december 2005.

(Utbildnings- och kulturdepartementet)