Dir. 2006:100

Tilläggsdirektiv till 2005 års

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2005 års

informationsutbytesutredning (Fi 2005:08)

Dir.

2006:100

Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 september 2005

(dir. 2005:91) tillkallade det statsråd som ansvarar för allmänna

frågor om statsförvaltningen m.m. en särskild utredare med

uppdrag att pröva om det är lämpligt att införa vissa utökade

möjligheter till elektroniska informationsutbyten mellan

myndigheter. Utredningen har antagit namnet 2005 års

informationsutbytesutredning. Utredningen skulle enligt

direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2006.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall i stället redovisa

sitt uppdrag senast den 30 april 2007.

(Finansdepartementet)