Dir. 2006:105

Tilläggsdirektiv till utredningen Kvinnor

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen Kvinnor

och män på maktpositioner i det svenska

samhället (N 2006:04)

Dir.

2006:105

Beslut vid regeringssammanträde den 2 november 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2006

tillkallades en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och

redovisa fördelningen av kvinnor och män på maktpositioner

inom olika sektorer av samhället. Utredaren skall analysera och

kommentera resultatet av kartläggningen av de olika sektorerna

var för sig. Vidare skall utredaren analysera och kommentera

den sammantagna bilden som kartläggningen visar av fördel-

ningen av kvinnor och män på maktpositioner i Sverige. Utred-

ningen har antagit namnet Utredningen kvinnor och män på

maktpositioner i Sverige (N 2006:04). Utredaren skulle redo-

visa resultatet av sitt arbete senaste den 1 november 2006.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall istället fortsätta

sitt arbete till och med den 1 mars 2007.

(Näringsdepartementet)