Dir. 2006:108

Tilläggsdirektiv till Utredningen om över-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om över-

syn av den eftergymnasiala yrkesutbild-

ningen

Dir.

2006:108

Beslut vid regeringssammanträde den 2 november 2006

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om översyn av den eftergymnasiala yrkesutbild-

ningen (U2006:05) skall slutredovisa sitt uppdrag den

31 december 2006. Redovisningen skall avse arbetet fram till

denna tidpunkt.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 mars 2006

(dir. 2006:33) tillkallade det statsråd som har till uppgift att

föredra ärenden om det offentliga skolväsendet för vuxna en

särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och en dju-

pare analys av den eftergymnasiala yrkesutbildningen utanför

högskolan. Utredningen skall enligt direktiven redovisa sitt

uppdrag senast den 1 juni 2007.

Tidpunkten för utredningens slutredovisning tidigareläggs.

Slutredovisningen av uppdraget skall ske senast den

31 december 2006. Redovisningen skall avse arbetet fram till

denna tidpunkt.

(Utbildnings- och kulturdepartementet)