Dir. 2006:109

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Integritetsskyddskommittén (Ju 2004:05)

Dir.

2006:109

Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 2006.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 7 april 2004 att tillsätta en

parlamentariskt sammansatt kommitté som har i uppdrag att

– kartlägga och analysera sådan lagstiftning som rör den

personliga integriteten,

– överväga om regeringsformens bestämmelse om skyddet för

den personliga integriteten i 2 kap. 3 § andra stycket bör ändras,

och i så fall föreslå en ny grundlagsreglering, samt

– överväga om det, vid sidan av befintlig lagstiftning, behövs

generellt tillämpliga bestämmelser till skydd för den personliga

integriteten, och i så fall lämna förslag till en sådan reglering.

Kommittén har antagit namnet Integritetsskyddskommittén

(Ju 2004:05).

Enligt direktiven får kommittén, om den anser det lämpligt,

lämna ett eller flera delbetänkanden. Kommittén skall

slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 mars 2007.

Utredningstiden förlängs. Kommittén skall i stället

slutredovisa sitt uppdrag senast den 20 december 2007.

Kommittén skall dock i ett delbetänkande senast den 30 mars

2007 redovisa den del av uppdraget som består i kartläggning

och analys av sådan lagstiftning som rör den personliga

integriteten.

(Justitiedepartementet)

2