Dir. 2006:114

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

översyn av Ekobrottsmyndigheten

Dir.

2006:114

(Ju 2005:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 16 november 2006

Ändrad utgångspunkt för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 september 2005

gav chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare i

uppdrag att göra en översyn Ekobrottsmyndigheten och dess

verksamhet (dir. 2005:92). I uppdraget ingår bl.a. att ta ställning

till om Ekobrottsmyndighetens verksamhet kan anses bedrivas i

en ändamålsenlig struktur och organisation.

Enligt direktiven har en del problem med

Ekobrottsmyndighetens konstruktion konstaterats, och därför

finns det skäl att göra en översyn av myndigheten och dess

verksamhet. Det påpekas dock att Ekobrottsmyndigheten är en

för regeringen central del i kampen mot den ekonomiska

brottsligheten och att utgångspunkten för regeringen därför är

att myndigheten bör finnas kvar.

Den nuvarande regeringen vill ändra utgångspunkten för

uppdraget. Det skall inte finnas någon på förhand förordad

organisatorisk lösning, utan översynen bör enligt regeringen

göras så förutsättningslöst som möjligt. På så vis ges utredaren

betydligt större frihet för sina bedömningar och förslag som

skall syfta till en så effektiv brottsbekämpning som möjligt.

Uppdraget skall fortfarande slutredovisas senast den

31 januari 2007.

(Justitiedepartementet)