Dir. 2006:117

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

IT-standardiseringsutredningen (N 2006:05)

Dir.

2006:117

Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006

Sammanfattning av uppdraget

Den särskilda utredaren skall, utöver nuvarande uppdrag,

ytterligare analysera IT-standardiseringens betydelse som en

viktig förutsättning för en sammanhållen e-förvaltning,

omfattande såväl stat som kommuner och landsting. I

utredarens arbete skall också informationssäkerhetsfrågor ges

en framträdande roll inom en sammanhållen e-förvaltning.

Utredaren skall särskilt uppmärksamma betydelsen av ökad

användning av standarder för myndigheternas möjligheter att

införa elektroniska inköpsprocesser och i synnerhet för

möjligheterna att ta emot elektroniska anbud. Vidare skall

möjligheterna till, och de rättsliga konsekvenserna av, en ökad

användning av s.k. öppen källkod i offentlig förvaltning

analyseras ytterligare.

Utifrån sina slutsatser skall utredaren föreslå åtgärder som

bidrar till informationsteknikens genomslag i samhället med

möjlighet till effekt före 2010.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 6 april 2006 att tillkalla en särskild

utredare med uppgift att bedöma och vid behov föreslå

förbättringar i formerna för samordning av utvecklingen av

standarder inom IT-området (dir. 2006:36). Utredningen har

antagit namnet IT-standardiseringsutredninge

T

n (N 2006:05).

2

I de ursprungliga direktiven framhålls olika typer av

samordning och vilka positiva effekter för

informationsteknikens genomslag i samhället denna samordning

kan medföra. Där görs även en grundlig genomgång av

områdets komplexitet, t.ex. när det gäller nationella kontra

internationella dimensioner och olika aktörers medverkan i

standardisering som medför olika processer.

Standardiseringens komplexitet anges av många aktörer som

ett hinder för åtgärder som främjar informationsamhällets

genomslag. Utvecklingen av informationssamhället är global

och initiativkraften är i stor utsträckning marknadsbaserad.

Vidare har skilda aktörer olika drivkrafter för sitt agerande i

frågan.

För att kunna dra full nytta av informationstekniken måste

den fungera tvärs över sektors- och organisationsgränser. Detta

behöver beaktas vid utformande av informationssystem. En

annan viktig fråga är om standarderna sedan används i

praktiken. En av förutsättningarna för en god implementering

av standarder är ett aktivt engagemang och deltagande från

berörda sektorer.

En sammanhållen elektronisk förvaltning är därför ett av

statens främsta instrument för att främja informationssamhällets

genomslag. Detta kan i sin tur leda till övergripande mål som

ekonomisk tillväxt, en effektiviserad offentlig förvaltning med

höjd servicenivå och innovationer i näringslivet. Genom att

samordna statens konsumtion och upphandling kan staten med

sin efterfrågan påverka marknadsutbud på många olika

marknader.

Uppdraget

Utöver nuvarande uppdrag skall utredaren analysera

IT-standardiseringens betydelse som en viktig förutsättning för

en sammanhållen e-förvaltning, omfattande såväl stat som

kommuner och landsting. I utredarens arbete skall också

informationssäkerhetsfrågor ges en framträdande roll. Utredaren

skall särskilt uppmärksamma betydelsen av ökad användning av

standarder för myndigheternas möjligheter att införa

3

elektroniska inköpsprocesser inklusive upphandling och i

synnerhet för möjligheterna att ta emot elektroniska anbud.

Vidare skall möjligheterna till, och de rättsliga konsekvenserna

av, en ökad användning av s.k. öppen källkod analyseras

ytterligare.

Inom ramen för tilläggsdirektivet skall utredaren undersöka

hur standardisering och gemensamma specifikationer kan

användas som redskap för att påskynda elektronisk förvaltning,

medverka till säkerhet i och förtroende för den elektroniska

förvaltningen, främja elektronisk upphandling och främja öppen

källkod. Användarnas behov av ändamålsenlig

informationshantering skall vara vägledande för arbetet.

Utredaren ska beakta det förvaltningspolitiska

utvecklingsarbete som inom Regeringskansliet pågår i fråga om

övergripande frågor om informationsteknik inom statlig

förvaltning.

Utifrån sina slutsatser skall utredaren föreslå åtgärder som

bidrar till informationsteknikens genomslag i samhället med

möjlighet till effekt före 2010.

(Näringsdepartementet)