Dir. 2006:118

Tilläggsdirektiv till den nationella

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till den nationella

bostadssamordnaren, Boutredningen

Dir.

2006:118

(M 2005:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 16 november 2006

Sammanfattning av uppdraget

Bostadssamordnarens uppdrag avslutas och en slutredovisning

av uppdraget i sin helhet skall lämnas till regeringen senast den

31 januari 2007.

Bakgrund

Den 31 mars 2005 tillsatte den dåvarande regeringen en

nationell bostadssamordnare som fick i uppdrag att kartlägga

hindren för ungas etablering på bostadsmarknaden, belysa hur

kommunerna lever upp till sitt ansvar för bostadsförsörjningen,

visa på framgångsrika initiativ till stöd för bostadssökande

ungdomar samt se över vilka åtgärder som krävs för att

förbättra ungas möjlighet till ett eget boende (dir. 2005:37). En

slutredovisning av uppdragets genomförande, erfarenheter,

överväganden och förslag skulle enligt ursprungligt uppdrag

avlämnas senast den 18 december 2007.

Regeringen anser att ungdomars möjligheter att etablera sig

på bostadsmarknaden skall lösas genom andra åtgärder än vad

som omfattas av uppdraget. Bostadssamordnarens uppdrag skall

därför avslutas.

2

Uppdrag

Den nationella bostadssamordnaren skall avsluta sitt uppdrag.

Pågående arbete skall avslutas och hittills vunna erfarenheter

skall sammanställas. En slutredovisning av uppdraget skall

sammanställas och lämnas till regeringen senast den 31 januari

2007. Slutredovisningen skall omfatta de erfarenheter och den

kunskap som utredaren har erhållit under den tid som arbetet

har pågått.

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)