Dir. 2006:12

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

ungdomars livssituation utifrån stress och

dess konsekvenser för den psykiska hälsan

(U 2005:03)

Dir.

2006:12

Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 maj 2005 har

statsrådet Hallengren tillkallat en särskild utredare med uppdrag

att analysera ungdomars livssituation utifrån stress och dess

konsekvenser för den psykiska hälsan. Utredaren skall

sammanställa kunskap om vilka faktorer i ungdomars

livssituation som orsakar stress och föreslå metoder och

tillvägagångssätt som kan bidra till att minska orsakerna till

stress. Utredaren skall också överväga hur samhällets insatser

kan samordnas för att motverka stress bland ungdomar. Vidare

skall utredaren lämna förslag till förbättringar när det gäller att

följa utvecklingen av ungdomars psykiska hälsa över tid och

övrig statistik och kunskapsinsamling på området. Utredaren

skall också ur ett helhetsperspektiv analysera samhällets stöd

till de drabbade och identifiera de områden som är av särskild

vikt för ungdomars psykiska hälsa och som kan behöva

utvecklas och stärkas. Utredaren skall enligt direktiven redovisa

sitt uppdrag senast den 15 maj 2006.

Utredningstiden förlängs. Utredaren skall redovisa sitt

uppdrag senast den 15 augusti 2006.

(Utbildnings- och kulturdepartementet)