Dir. 2006:122

Tilläggsdirektiv till utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om

förutsättningarna för att reglera rätt till

utbildning, förskoleverksamhet och skol-

barnsomsorg för barn och ungdomar som

undanhåller sig verkställighet av ett

avvisnings- eller utvisningsbeslut

(UD 2006:02)

Dir.

2006:122

Beslut vid regeringssammanträde den 14 december 2006

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 mars 2006 att tillkalla en särskild

utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna för att reglera

rätt till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för

barn och ungdomar som undanhåller sig verkställighet av ett

avvisnings- eller utvisningsbeslut. Utredaren skall enligt direk-

tiven redovisa sitt uppdrag senast den 15 februari 2007.

Utredningstiden förlängs. Utredaren skall redovisa sitt uppdrag

senast den 15 maj 2007.

(Utrikesdepartementet)