Dir. 2006:126

Tilläggsdirektiv till Avgiftsutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Avgiftsutredningen

(Fi 2005:11)

Dir.

2006:126

Beslut vid regeringssammanträde den 7 december 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 december 2005

(dir. 2005:141) tillkallade finansministern en särskild utredare

med uppdrag att klargöra vissa frågor om offentliga avgifter och

andra avgifter som staten tar ut. Utredningen har antagit namnet

Avgiftsutredningen. Utredningen skulle enligt direktiven

redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2007.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall i stället redovisa

sitt uppdrag senast den 30 november 2007.

(Finansdepartementet)