Dir. 2006:131

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

jordbrukets roll som bioenergiproducent

(Jo 2005:05)

Dir.

2006:131

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 juli 2005 till-

kallade chefen för Jordbruksdepartementet en särskild utredare

med uppdrag att analysera det svenska jordbrukets förutsätt-

ningar som producent av bioenergi (dir. 2005:85 samt dir.

2006:56). Utredaren skall enligt direktiven redovisa uppdraget

senast den 28 februari 2007.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredaren skall

redovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2007.

(Jordbruksdepartementet)