Dir. 2006:134

Tilläggsdirektiv till utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om

penningtvätt och terrorismfinansiering

Dir.

2006:134

(Fi 2006:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 februari 2006 att tillkalla en

särskild utredare med uppdrag att se över frågor som rör vilka

åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera

bekämpningen av penningtvätt och terrorismfinansiering

(dir. 2006:17). Utredarens huvuduppgift är att analysera vilka

ändringar som krävs i den svenska regleringen för att

genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG

av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det

finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering

av terrorism. Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast

den 29 december 2006.

Utredningstiden förlängs. Utredaren skall redovisa sitt upp-

drag senast den 30 mars 2007.

(Finansdepartementet)