Dir. 2006:138

Tilläggsdirektiv till Patientdatautredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Patientdatautredningen

(S 2003:03)

Dir.

2006:138

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 3 april 2003 till-

kallade chefen för Socialdepartementet en särskild utredare med

uppdrag att reglera de nationella kvalitetsregister som finns

inom hälso- och sjukvården (dir. 2003:42). Tilläggsdirektiv be-

slutades den 23 juni 2004 (dir. 2004:95) och den 20 december

2005 (dir. 2005:150).

Utredaren avlämnade den 18 oktober 2006 sitt huvudbe-

tänkande om en ny Patientdatalag (SOU 2006:82) till Socialde-

partementet. Enligt tilläggsdirektiven skall utredaren redovisa

sitt slutbetänkande senast den 31 december 2006. De frågor

som skall redovisas i slutbetänkandet handlar bland annat om

landstingens uppföljning av läkemedelsförskrivningen, författ-

ningsreglering av nationellt vaccinationsregister samt särskild

författningsreglering av vissa regionala register. Utrednings-

tiden förlängs, vilket innebär att utredaren skall redovisa reste-

rande delar av uppdraget senast den 30 juni 2007.

(Socialdepartementet)