Dir. 2006:16

Tilläggsdirektiv till Kommittén för jäm-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén för jäm-

ställdhet inom scenkonstområdet (Ku

2004:05)

Dir.

2006:16

Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 25 mars 2004 till-

kallade chefen för Kulturdepartementet en kommitté för jäm-

ställdhet inom scenkonstområdet. Kommitténs huvuduppgift är

att lämna förslag till hur ett jämställdhets- och genusperspektiv

kan bli en obestridd och påverkande kraft inom scenkonstom-

rådet (dir. 2004:39). Kommittén skall enligt direktiven redovisa

uppdraget senast den 8 mars 2006.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att kommittén skall

redovisa sitt uppdrag senast den 28 april 2006.

(Utbildnings- och kulturdepartementet)