Dir. 2006:26

Tilläggsdirektiv till Kommittén för

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén för

stöd till kvalitetsutveckling inom den

kommunala vården och omsorgen om

äldre genom kompetensutveckling för

personalen (S 2004:10)

Dir.

2006:26

Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2006.

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

För genomförandet av regeringens satsning på utbildningsvika-

riat i äldreomsorgen skall kommittén

− främja genomförandet av satsningen på utbildningsvikariat

genom informationsinsatser och dialog med arbetsgivare i

syfte att bidra till användande av utbildningsvikariat samt

genom att ge stöd och råd till arbetsgivare i planeringen av

utbildningsinsatser,

− stödja och stimulera kommuner, landsting och vård- och

omsorgsentreprenörer i deras arbete med att utforma ut-

bildningsinsatser som berättigar till utbildningsvikariat,

− utforma modeller för introduktionsutbildningar och

handledningsprogram i syfte att underlätta för kommuner,

landsting och vård- och omsorgsentreprenörer att genom-

föra sådana i samband med att vikarier anställs genom ut-

bildningsvikariat,

− följa upp, analysera och utvärdera hur utbildningsinsat-

serna genomförs samt löpande redovisa detta för rege-

ringen, samt

− efter begäran från Arbetsmarknadsstyrelsen redovisa kom-

mitténs bedömning av utbildningsinsatserna.

2

I syfte att öka kvaliteten inom vården och omsorgen om

äldre och för att främja verksamhetsnära lärande (det vill säga

kompetensutveckling i nära anslutning till arbetsplatsen och

relevant för arbetets utförande) skall kommittén även genom-

föra försöksverksamhet i ett mindre antal kommuner för att

pröva alternativa former för en formell kompetensutveckling för

vuxna som vill kombinera arbete inom äldreomsorgen med stu-

dier inom området.

Bakgrund

Som en del i regeringens åtgärdspaket mot arbetslösheten görs

en tvåårig satsning för att höja den grundläggande kompetensen

för bland annat omvårdnadspersonal under perioden 2006–2007

Satsningens syfte är att ge fler anställda både grundläggande

och specialiserade kunskaper.

Av direktiven till kommittén för stöd till kvalitetsutveckling

inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom

kompetensutveckling för personalen (dir. 2004:162) framgår att

kommittén skall knyta en arbetsgrupp till sig som har i uppdrag

att ta fram modeller för hur verksamhetsnära kompetensutveck-

ling på ett bättre sätt kan systematiseras. Karriärvägar och ut-

vecklingsmöjligheter för personalen kan tydliggöras t.ex.

genom utarbetande av relevanta påbyggnadsbara kursmoduler.

För att kommittén skall kunna arbeta med utbildningsvikariaten

och för att bedriva försöksverksamhet med verksamhetsnära

kompetensutveckling krävs därför tilläggsdirektiv. Kommittén

har antagit namnet Kompetensstegen.

Tilläggsuppdraget

För att främja genomförandet av regeringens satsning på utbild-

ningsvikariat skall Kompetensstegen, i enlighet med förord-

ningen (2005:1206) om utbildningsvikariat, genomföra in-

formationsinsatser och föra dialog med arbetsgivare i syfte att

bidra till användande av utbildningsvikariat samt ge stöd och

3

råd till arbetsgivare i planeringen av utbildningsinsatser. Kom-

petensstegen skall utforma modeller för introduktionsutbild-

ningar och handledningsprogram i syfte att underlätta för kom-

munerna och entreprenörerna att genomföra sådana i samband

med att vikarier anställs genom utbildningsvikariat.

Kompetensstegen skall följa upp, analysera och utvärdera

satsningens genomförande i de delar som berör utbildningsin-

satserna. Resultatet skall fortlöpande redovisas till regeringen.

Kompetensstegen skall även efter begäran från Arbetsmark-

nadsstyrelsen redovisa kommitténs bedömning av utbildnings-

insatserna.

Som en följd av uppdraget att ta fram modeller för verksam-

hetsnära kompetensutveckling skall en försöksverksamhet

genomföras tillsammans med ett mindre antal kommuner som

önskar delta i verksamheten. Det rör formella utbildningsinsat-

ser som organiseras och genomförs som en både verksamhets-

baserad och verksamhetsplacerad utbildning som kombinerar

formell och informell utbildning med individuellt och organi-

satoriskt lärande. Kompetensstegen ges i uppdrag att utreda hur

det tillförsäkras att de utbildningsinsatser som sker skall gene-

rera gymnasiepoäng.

Syftet med försöksverksamheten är att

− pröva alternativa former för en formell kompetensutveck-

ling/utbildning för vuxna som vill kombinera arbete inom

äldreomsorgen med studier inom området,

− undersöka möjligheten för äldreomsorgsverksamheten att

få ett större inflytande över och större delaktighet i såväl

innehåll som genomförande av utbildning eller annan och

kompetensutveckling,

− tydliggöra innehållet i en omvårdnadsutbildning med in-

riktning mot äldreomsorg genom att utbildningsinsatsen

utgår ifrån att relevanta kurser delats upp i mindre delar

(delkurser eller moduler),

− beräkna kostnaden för en verksamhetsbaserad och verk-

samhetsplacerad utbildningsmodell och jämföra med kost-

nader för de i dag vanligaste formerna för jämförbara ut-

bildningsinsatser.

4

Kompetensstegen skall fortlöpande redovisa tilläggsupp-

draget samt lämna en slutlig redovisning i samband med redo-

visningen av huvuduppdraget.

(Socialdepartementet)