Dir. 2006:46

Svenskundervisning i utlandet m.m.

Kommittédirektiv

Svenskundervisning i utlandet m.m.

Dir.

2006:46

Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall

– formulera mål för stödet till svenskundervisning vid

utländska lärosäten,

– undersöka hur den i dag efterfrågestyrda verksamheten kan

kombineras med mera aktiva insatser,

– överväga hur stödet till svenskundervisning i utlandet bör

fördelas mellan länder och regioner,

– överväga hur verksamheten ytterligare kan stödja

översättning och spridning av svensk litteratur i utlandet,

– överväga hur verksamheten kan ges stöd genom närmare

kontakter med verksamma inom undervisning och forskning

i svenska i den svenska högskolan,

– föreslå villkor och former för stödet samt överväga eventuella

behov av förändringar i ansvarsfördelning, organisation och

finansiering, samt

– lämna förslag till eventuella författningsändringar.

Bakgrund

Svenskundervisning i utlandet

Undervisning i svenska har länge förekommit vid utländska

lärosäten. Närmare 40 000 studenter i 42 länder läser svenska

på högskolenivå och ca 200 universitet bedriver undervisning i

svenska. Störst utbredning har svenskundervisningen i Finland,

2

Tyskland, USA och Ryssland. Universiteten själva har

genomgående stått för besluten att erbjuda studier i svenska.

Den akademiska undervisningen omfattar både språk och

litteratur och bidrar också till att sprida kännedom om det

svenska samhället och svensk kultur. Svenskan ingår ofta som

en del av en examen i germanska språk, skandinavistik eller

motsvarande, men också studenter inom andra områden än det

språkvetenskapliga kan komplettera sin examen med studier i

svenska. Vid flera institutioner bedrivs även forskning.

Svenska institutets verksamhet

SI har ett övergripande ansvar för det samlade stödet till

svenskundervisning utomlands för icke-svenska medborgare.

När det gäller stöd till svenskundervisning på icke-akademisk

nivå samverkar SI

med Riksföreningen Sverigekontakt.

Svenska institutet (SI) fungerar som kontakt- och service-

organ för svensklärare och deras studenter i utlandet och stöder

finansiellt svenskundervisningen vid utländska universitet och

högskolor. SI:s insatser syftar till att genom rådgivning och

informationsverksamhet vara ett stöd för lärarna i deras under-

visning och att bidra till att den har en koppling till Sverige av i

dag. Verksamheten omfattar stöd till svensklektorat och andra

lärarbefattningar, sommarkurser i svenska språket och kulturen,

stipendier för studier i svenska på svensk folkhögskola samt

stöd till institutionerna i form av medel för läromedel, skön- och

facklitteratur, prenumerationer på tidningar och tidskrifter samt

regionala konferenser och fortbildningstillfällen för svensklärare.

I betänkandet Internationella kulturutredningen (SOU

2003:121) föreslås att stöd till svenskundervisning i utlandet

även fortsättningsvis utgöra en av SI:s huvuduppgifter.

Regeringen bedömer att verksamheten stärker kunskapen om

och intresset för Sverige, och att den därför har en tydlig och

stark Sverigefrämjande karaktär. Svenskundervisningen bidrar

också till att det svenska språket stärks genom en ökad

synlighet i utlandet. Något mål för stödet till

svenskundervisning har emellertid inte i modern tid lagts fast på

politisk nivå.

3

Svenskundervisningen har också stor betydelse för översätt-

ningen av svensk litteratur till utländska språk. Översättarna

rekryteras i stor utsträckning bland tidigare svenskstuderande.

Lektorerna i svenska skulle kunna spela en större roll i presen-

tationen av svensk litteratur.

I regeringens skrivelse Kulturlivets internationalisering (skr.

2005/06:188) aviseras att regeringen avser ge Statens kulturråd

och Svenska institutet i uppdrag att föreslå en för

myndigheterna samordnad och långsiktig strategi för att stärka

svensk litteratur och det internationella litteraturutbytet.

Lektorerna och andra lärare i svenska vid utländska

universitetsinstitutioner är ofta ensamma företrädare för sitt

ämne och saknar naturliga samtalsparter i olika frågor de möter

i sin yrkesroll. En förstärkt kontakt med utbildningen och

forskningen i svenska språket inom den svenska högskolan och

den metodutveckling i ämnet svenska som andra språk som äger

rum där skulle vara av stort värde för verksamheten.

Stödet till akademisk svenskundervisning har hittills varit

beroende av initiativ eller önskemål från enskilda utländska uni-

versitet. Under senare år har emellertid situationen för svensk-

undervisningen förändrats i flera länder, främst genom nedskär-

ningar och hårdare prioriteringar på berörda universitet och

högskolor. Detta har uppmärksammats från flera håll. I sitt

budgetunderlag för 2006 har SI föreslagit en sådan översyn.

I regeringens proposition Bästa språket – En samlad svensk

språkpolitik (prop. 2005/06:2) redovisas bl.a. hur svenskunder-

visningen i utlandet bedrivs. Propositionen pekar också på

behovet att se över mål och prioriteringar i denna verksamhet

och att regeringen avser att tillsätta en utredning för dessa

frågor.

Mot bakgrund av ovanstående bör en översyn nu göras av

mål och medel för stödet till svenskundervisning utomlands för

icke-svenska medborgare.

Svenska språket i Finland

I en inom Utrikesdepartementet upprättad promemoria den 31

augusti 2005 presenteras en förstudie rörande frågan om svenska

språkets ställning i Finland. Förstudien utmynnar i en rad för-

4

slag till åtgärder, bl.a. att SI får ett samlat ansvar för åtgärder

som riktas mot undervisningen i svenska språket i Finland.

Med utgångspunkt i förstudien har denna fråga utretts

ytterligare. I enlighet med en inom Utrikesdepartementet

upprättad promemoria den 20 december 2005 har bl.a. de i

förstudien föreslagna åtgärderna prövats. Förslag om

genomförande, finansiering m.m. skall presenteras i april 2006.

Uppdraget

Utredaren skall med utgångspunkt i ett brett främjandeperspek-

tiv se över det statliga stödet till svenskundervisning i utlandet

på högskolenivå. Utredaren skall särskilt

– formulera mål för stödet till svenskundervisning vid

utländska lärosäten,

– undersöka hur den i dag efterfrågestyrda verksamheten kan

kombineras med mera aktiva satsningar,

– analysera hur stödet till svenskundervisning hittills har för-

delats mellan länder och regioner och överväga vilka föränd-

ringar som är motiverade,

– överväga hur verksamheten ytterligare kan stödja

översättning och spridning av svensk litteratur i utlandet,

– överväga hur verksamheten kan ges stöd genom närmare

kontakter med verksamma inom undervisning och forskning

i svenska i den svenska högskolan,

– föreslå villkor och former för stödet samt överväga

eventuella behov av förändringar i ansvarsfördelning,

organisation och finansiering, samt

– lämna förslag till eventuella författningsändringar.

Utredaren ska vidare med beaktande av resultatet av

beredningen av de förslag rörande svenska språket i Finland,

som lämnas i april 2006, föreslå de ytterligare åtgärder i detta

avseende som kan vara påkallade.

I genomförandet av uppdraget skall andra jämförbara länders

kriterier och former för motsvarande stöd studeras.

I arbetet skall utredaren samråda med Svenska institutet,

berörda myndigheter, berörda utlandsmyndigheter, Svenska

Akademien och Riksföreningen Sverigekontakt. Vidare bör

5

utredaren inhämta erfarenheter och synpunkter från berörda

universitet och högskolor, Nämnden för Sverigefrämjande i

utlandet och Svenska språknämnden.

Om utredaren lämnar förslag som medför ökade kostnader,

skall förslag till finansiering redovisas.

Utredaren skall redovisa uppdraget senast den 28 februari

2007.

(Utrikesdepartementet)