Dir. 2006:51

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Rehabiliteringsutredningen (S 2005:05)

Dir.

2006:51

Beslut vid regeringssammanträde den 20 april 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 april 2005 till-

kallade statsrådet Karlsson en särskild utredare med uppdrag att

utreda vissa delar av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Vid regeringssammanträde den 1 december 2005 beslutade

regeringen att ge utredaren i uppdrag att även analysera vilka

konsekvenserna blir för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar om

det i ett befintligt anställningsförhållande lämnas lönebidrag då

en arbetstagare under anställningstiden drabbas av ett funk-

tionshinder som medför så nedsatt arbetsförmåga att arbetsgiva-

ren överväger uppsägning.

Tiden för utredningsuppdraget förlängs. Utredarens uppdrag

skall istället vara avslutat senast den 1 oktober 2006.

(Socialdepartementet)