Dir. 2006:54

Tilläggsdirektiv till utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om

effekterna av klimatförändringar och hur

samhällets sårbarhet för dessa kan minskas

(M 2005:03)

Dir.

2006:54

Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006

Förlängd tid för delredovisning av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 30 juni 2005

tillkallade miljöministern en särskild utredare att utreda

effekterna av klimatförändringar och hur samhällets sårbarhet

för dessa kan minskas (dir. 2005:80). Ett slutbetänkande skall

lämnas den 1 oktober 2007. Senast den 1 juni 2006 skulle

utredaren enligt de ursprungliga direktiven delredovisa

uppdraget vad avser översvämningsrisker och

avtappningsmöjligheter för Mälaren, Hjälmaren och Vänern och

ytterligare områden där konsekvenserna kan bli stora vid

översvämningar.

Utredningstiden för att delredovisa uppdraget förlängs.

Uppdraget skall delredovisas senast den 1 november 2006.

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)