Dir. 2006:6

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

atomansvarsutredningen (M 2004:04)

Dir.

2006:6

Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2006.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 november 2004

tillkallade chefen för Miljödepartementet en särskild utredare. I

uppdraget ingår bl.a. att ta fram ett underlag för bedömningen

av om Sverige bör tillträda de reviderade versionerna av kon-

ventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område och

konventionen om tillägg till Pariskonventionen samt att föreslå

hur ett obegränsat ansvar för innehavare av atomanläggningar

bör genomföras i atomansvarighetslagen (1968:45). Utred-

ningen skall enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den

31 januari 2006.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall redovisa sitt

uppdrag senast den 28 april 2006.

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)