Dir. 2006:65

Tilläggsdirektiv till Rådet för arkitektur,

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Rådet för arkitektur,

form och design (Ku 2004:02)

Dir.

2006:65

Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 februari 2004

tillsatte chefen för dåvarande Kulturdepartementet ett råd för

arkitektur, form och design (dir. 2004:24). Rådets huvuduppgift

är att driva på arbetet med arkitektur, form och design med ut-

gångspunkt i målsättningarna i handlingsprogrammet Framtids-

former (prop. 1997/98:117). Rådets arbete skall enligt direk-

tiven vara avslutat den 20 december 2007.

I regeringsförklaringen den 13 september 2005 deklarerade

statsministern följande. Sverige behöver en ordentlig samlings-

punkt för form och design. Förutsättningarna för ett nytt form-

museum klargörs. Förberedelser vidtas för att Nationalmuseum

skall kunna byggas ut. En arkitekttävling utlyses. Staten

kommer aktivt att stödja skapandet av ett nytt Nobelmuseum.

Tilläggsuppdrag

Rådet för arkitektur, form och design ges i uppdrag att, utöver

vad som framgår av redan beslutade direktiv, utifrån uttalan-

dena i regeringsförklaringen förbereda och genomföra ett

seminarium med internationella utblickar kring frågor om

arkitektur och utformning av sammanhållna museimiljöer.

Seminariet skall hållas under augusti 2006.

Rådet skall vidare göra en analys och bedömning av förut-

sättningarna för att etablera ett nytt formmuseum. I detta ligger

2

att analysera frågor kring verksamhetsinriktning, lokalisering,

finansiering och tidplan samt förhållandet till de museer som

redan bedriver verksamhet och andra aktörer inom området.

Uppdraget skall i denna del redovisas senast den 15 augusti

2006. Rådet skall för uppdragets genomförande ha kontakt med

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Arki-

tekturmuseet och Statens fastighetsverk samt andra berörda in-

stitutioner runtom i landet.

Förlängd tid för redovisning

Rådets arbete skall, med ändring av tidigare beslutad tid för

slutredovisning, avsluta sitt arbete senast den 31 december

2008.

(Utbildnings- och kultur-

departementet)