Dir. 2006:74

Delegation för samverkan inom den

Kommittédirektiv

Delegation för samverkan inom den

kliniska forskningen

Dir.

2006:74

Beslut vid regeringssammanträde den 29 juni 2006

Sammanfattning av uppdraget

En delegation bestående av ledamöter – väl förtrogna med den

kliniska forskningen – från universitet, näringsliv, landsting och

myndigheter utses av regeringen med uppdrag att stärka sam-

verkan inom den kliniska forskningen.

Delegationens arbete skall bestå i att förbättra förutsätt-

ningarna för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom

klinisk forskning.

Delegationen skall verka under tre år och skall lämna en

årlig rapport över sitt arbete. Slutrapportering skall ske senast

den 31 december 2009.

Bakgrund

I samband med branschsamtalen inom läkemedels-, bioteknik-

och medicinteknikindustrin framkom synpunkter från industri

och myndigheter om behovet att utveckla samarbetet mellan

aktörerna inom klinisk forskning. Uppdraget skall därför ses

som ett led i genomförandet av strategiprogrammet för läke-

medel-, bioteknik- och medicinteknikindustrin. Ett utökat sam-

arbete skulle förbättra förutsättningarna för att vidareutveckla

Sveriges konkurrenskraft på detta område.

Fördjupad sam-

verkan mellan aktörerna har goda förutsättningar att bidra till att

förbättra villkoren för den kliniska forskningen. Det över-

gripande målet är att stärka Sverige som kunskapsnation och

bidra till att Sverige blir Europas mest konkurrenskraftiga,

2

dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi. En grundförutsätt-

ning är en fri forskning av hög vetenskaplig kvalitet och en

livskraftig läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustri.

Svensk klinisk forskning har länge varit internationellt fram-

stående och spelat en viktig roll för utvecklingen av en hög-

kvalitativ vård. På motsvarande sätt har övriga satsningar på en

väl fungerande högkvalitativ hälso- och sjukvård bidragit till

den kliniska forskningens höga kvalitet. Den kliniska forsk-

ningen är av stor betydelse för utvecklingen av industrin inom

läkemedel, bioteknik och medicinteknik i Sverige. Möjligheten

att bedriva klinisk forskning är även av vital betydelse för

enskilda företags investeringsbeslut. Den goda kliniska forsk-

ningen har underlättat rekrytering, lett till innovationer och

nyföretagande baserat på forskningen, attraherat klinisk

prövningsverksamhet av nya läkemedel och behandlingar samt

bidragit till samarbete med industrin. Tillgång till forskar-

utbildad personal är dessutom en förutsättning för att nya

vetenskapliga genombrott och metoder skall kunna integreras i

hälso- och sjukvården samt för att de metoder och processer

som används idag skall kunna utvärderas kritiskt. Därutöver

tillkommer även allmänhetens positiva inställning till att delta i

utvecklingen av nya terapier samt tillgången till landets patient-

och sjukdomsregister samt biobanker.

I de senaste forskningspolitiska propositionerna (prop.

2000/01:3 och prop. 2004/05:80) har satsningar på medicinsk

forskning gjorts. Dessa ökade resurser fördelas av de statliga

forskningsfinansiärerna. Beslut om närmare fördelning av

medlen fattas efter konkurrensutsatt kvalitetsprövning.

Vetenskapsrådet har under de senaste åren valt att göra sär-

skilda satsningar på klinisk forskning. Det nya avtalet om

läkarutbildning och forskning (ALF) mellan stat och landsting

stärker förutsättningarna för klinisk forskning genom forsk-

ningssamverkan mellan universitet och högskolor och landsting.

Vidare är de investeringar som enskilda landsting gör i kliniska

forskningscenter och noder för att attrahera kliniska prövningar

och forskningssamarbete med industrin viktiga.

3

Uppdraget

En delegation bestående av ledamöter – väl förtrogna med den

kliniska forskningen – från universitet, näringsliv, landsting och

myndigheter utses av regeringen med uppdrag att stärka sam-

verkan inom den kliniska forskningen.

Delegationens arbete skall karakteriseras av samarbete

mellan aktörer som finansierar eller genomför klinisk forskning,

såsom Sveriges kommuner och landsting, enskilda landsting,

universitet, Vetenskapsrådet och företrädare för näringslivet.

Delegationens arbete skall bestå i att förbättra förut-

sättningarna för samarbetet mellan aktörer som är verksamma

inom klinisk forskning.

Det står delegationen fritt att utforma arbetet på ett sådant

sätt som delegationen bäst anser fylla syftet med uppdraget. De

insatser som delegationen väljer att göra skall syfta till att ut-

veckla samarbetet mellan ovan nämnda aktörer. Detta kan t.ex.

göras i form av informationsinsatser och pilotprojekt. För att

stimulera debatten och kunskapsutbytet inom området kan

delegationen anordna och finansiera möten, seminarier och

konferenser. Delegationens uppdrag är dock inte att finansiera

enskilda forskningsprojekt.

Arbetet i delegationen skall genomsyras av ett ömsesidigt

utbyte mellan aktörerna där t.ex. företrädare för näringsliv,

forskning och vård interagerar utifrån sina respektive behov och

idéer.

Satsningen är tidsbegränsad till tre år och syftet är att

genomföra tillfälliga insatser för att stärka samarbetet mellan

aktörerna. Denna lösning med regeringen som finansiär skall

ses som tillfällig och målet är att existerande aktörer själva skall

verka så att systemet fungerar optimalt.

Delegationen skall verka för att ett genusperspektiv får

genomslag i den verksamhet som delegationen initierar eller

stöder.

En gång per år skall delegationen lämna en rapport till

regeringen med en redogörelse för den verksamhet som delega-

tionen har bedrivit under året.

4

Delegationens uppdrag omfattar perioden från den 1

november 2006 till och med utgången av 2009. Uppdraget skall

slutredovisas senast den 31 december 2009. Delegationen är

oförhindrad att, utöver den obligatoriska årliga rapporten, lämna

rapporter i specifika frågor.

(Näringsdepartementet)