Dir. 2006:76

Tilläggsdirektiv till En nationell

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till En nationell

narkotikasamordnare (S 2002:03)

Dir.

2006:76

Beslut vid regeringssammanträde den 21 juni 2006

Sammanfattning av uppdraget

Den nationella narkotikasamordnaren får i uppdrag att förstärka

insatserna mot dopning.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 januari 2002

(dir. 2002:6) tillkallade chefen för Socialdepartementet en sär-

skild nationell narkotikasamordnare med uppdrag att genomföra

och följa upp den narkotikahandlingsplan för perioden 2002–2005

som regeringen föreslagit i den proposition som beslutades

samma dag (prop. 2001/02:91).

I tilläggsdirektiv den 17 november 2005 gavs den nationella

narkotikasamordnaren ett förlängt uppdrag att tills vidare

genomföra narkotikahandlingsplanen för perioden 2006–2010

Den nationella narkotikasamordnaren skall inom ramen för

sitt uppdrag uppmärksamma dopningsproblemet och genomföra

insatser för att begränsa både utbudet och efterfrågan av dop-

ningsmedel. Förstärkta insatser behövs för att förbättra sam-

arbetet mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och

organisationer.

Samordnaren skall aktivt samverka med berörda departe-

ment, myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och före-

2

ningslivet i övrigt. Kunskaper och erfarenheter från Doping-

jourens verksamhet bör tas till vara.

Samordnaren skall inte ta över ansvar som i dag åvilar något

departement eller någon annan myndighet.

Redovisning av uppdraget

Samordnaren skall i sin årliga redovisning också redovisa

gjorda insatser mot dopning.

(Socialdepartementet)