Dir. 2006:77

Tilläggsdirektiv till utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om

översyn av kredit- och garantiinstrumenten i

det svenska utvecklingssamarbetet (UD

2006:01)

Dir.

2006:77

Beslut vid regeringssammanträde den 21 juni 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 februari 2006

tillkallade det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden

om internationellt utvecklingssamarbete en särskild utredare

med uppdrag att genomföra en översyn av kredit- och

garantiinstrumenten i det svenska utvecklingssamarbetet.

Utredningen skall enligt direktiven (dir. 2006:22) redovisa sitt

uppdrag senast den 15 augusti 2006.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall redovisa sitt

uppdrag senast den 31 oktober 2006.

(Utrikesdepartementet)