Dir. 2006:79

Tilläggsdirektiv till Delegationen för

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Delegationen för

jämställdhet i förskolan (U 2003:12)

Dir.

2006:79

Beslut vid regeringssammanträde den 21 juni 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 augusti 2003

tillsatte statsrådet Lena Hallengren en delegation med främsta

uppgift att lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhets-

arbetet i förskolan (dir. 2003:101). Uppdraget omfattar såväl

förskola med kommunal huvudman som förskola anordnad av

enskild.

Delegationen skall enligt direktiven slutredovisa sitt uppdrag

senast den 30 juni 2006. Med ändring av denna tidpunkt skall

uppdraget slutredovisas senast den 2 oktober 2006.

(Utbildnings-

och

kulturdepartementet)