Dir. 2006:9

Tilläggsdirektiv till Äktenskaps- och

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Äktenskaps- och

partnerskapsutredningen (Ju 2005:03)

Dir.

2006:9

Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006

Sammanfattning av uppdraget

Regeringen beslutade den 27 januari 2005 direktiv till en sär-

skilt utredare med uppdrag att ta ställning till bl.a. om par av

samma kön bör kunna ingå äktenskap (dir. 2005:6). Utredning-

en har antagit namnet Äktenskaps- och partnerskapsutredningen

(Ju 2005:03).

En särskild fråga som omfattas av direktiven är om beslut

enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i

vissa fall liksom i dag bör få meddelas endast beträffande den

som är ogift.

Regeringen beslutar i dag kommittédirektiv Översyn av

lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (dir.

2006:8). Det har ansetts lämpligast att den ovan nämnda frågan

om könstillhörighet och äktenskap ingår i denna utredning i

stället för i Äktenskaps- och partnerskapsutredningens uppdrag.

Med anledning av detta skall Äktenskaps- och partnerskaps-

utredningens uppdrag inte längre omfatta den frågan.

(Justitiedepartementet)