Dir. 2006:99

Tilläggsdirektiv till Utredning om alternati-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredning om alternati-

va modeller för ytterligare gemensam mark-

nadsföring av Sverige som resmål

(N2006:01)

Dir.

2006:99

Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

Den särskilde utredaren skall, utöver sitt nuvarande uppdrag,

utreda förutsättningarna för att ställa ut statliga ekonomiska ga-

rantier och för andra former av stöd till stora evenemang inom

bland annat kultur- och idrottssektorerna.

Med ändring av den beslutade tiden för redovisning skall ut-

redaren redovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2007.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 december 2005

(dir. 2005:133) tillkallade statsrådet Messing en särskild utreda-

re med uppgift att föreslå alternativa modeller för ytterligare

gemensamma marknadsföringsinsatser, av turistnäringen och

offentliga aktörer, för Sverige och olika destinationer i Sverige

som resmål, i enlighet med vad regeringen angivit i propositio-

nen En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk tu-

ristnäring (prop. 2004/05:56, bet. 2004/05:NU13, rskr.

2004/05:295).

Regeringen har i samarbete med industrin och fackliga orga-

nisationer utvecklat strategiprogram för sex industribranscher,

samt har aviserat liknande strategiprogram för besöksnäringen.

2

Regeringen har lyft fram mässor, kongresser och andra evene-

mang som särskilt intressanta i ett sådant sammanhang. Sverige

har goda förutsättningar för sådana eftersom det finns lämpliga

anläggningar och väl utbyggd infrastruktur. Stora evenemang,

mässor och kongresser kan innebära många besökare och goda

inkomster, men även stora utgifter och risker i flera avseenden.

Möjligheterna och lämpligheten av att ställa ut statliga ekono-

miska garantier och för andra former av stöd för stora evene-

mang inom bland annat kultur- och idrottssektorerna bör därför

utredas.

Tilläggsuppdraget

Utöver sitt nuvarande uppdrag skall utredaren kartlägga och

analysera förutsättningarna för att ställa ut statliga ekonomiska

garantier för stora evenemang inom bland annat kultur- och

idrottssektorerna. Utredaren skall även inkludera andra former

av stöd som kan möjliggöra stora evenemang. Utredaren skall

genomgående analysera förutsättningarna för finansiering av

olika, såväl förberedande som genomförande, insatser. Utreda-

ren skall bland annat uppmärksamma förutsättningarna för stöd

till marknadsföring.

Utredaren skall grundligt analysera och redogöra för de för-

utsättningar som finns enligt gällande lagstiftning och granska

vilka hinder och möjligheter den inrymmer samt granska för-

och nackdelar med statliga garanti- och andra stödsystem. Utre-

daren skall redovisa i vilka avseenden och omfattning gällande

lagstiftning har tillämpats för olika typer av stora evenemang

och gjorda erfarenheter.

Utredaren skall även analysera andra regleringar avseende

garantier eller motsvarande som kan vara av särskild vikt för

uppdraget. Statliga krediter och garantisystem som gäller export

och investeringar utomlands är sådana exempel.

Utredaren skall kartlägga förekomsten av garantisystem eller

motsvarande och andra stöd i ett urval jämförbara länder samt

bedöma orsaken till närvaron och frånvaron eller graden av an-

vändningen av sådana system och stöd. Utredaren skall göra en

fördjupad analys av erfarenheterna i dessa länder.

3

Utredaren skall analysera hur garantier eller annat stöd kan

väntas påverka omfattningen av evenemang i Sverige och de

samhällsekonomiska konsekvenserna härav.

Utredaren skall, om han finner lämpligt, lämna förslag till

när statliga garantier bör ställas ut och när andra stödformer bör

användas. Förslagen skall innehålla en genomgripande konse-

kvensanalys. Utredaren skall, utöver en bedömning av hur för-

slaget påverkar möjligheterna till stora evenemang, redovisa

utformningen av förslaget, i vilka delar nuvarande lagstiftning

kan tillämpas och i vilka delar förslaget medför krav på föränd-

ringar av lagstiftningen. Om förslagen föranleder författnings-

förändringar skall utredaren lämna förslag till sådana. Utredaren

skall även redovisa vilka roller och vilket ansvar olika aktörer

har enligt de olika förslagen. Utredaren skall beakta EG:s regler

för statligt stöd för de förslag som lämnas.

Arbetets genomförande

Utredaren skall samråda med berörda aktörer inom idrotts- och

kultursektorerna samt med andra aktörer inom mötes- och eve-

nemangsindustrin och besöksnäringen i övrigt. Utredaren skall

även samråda med aktörer med ansvar och uppgifter inom andra

befintliga statliga garanti- och stödsystem. Utredaren skall även

ta del av relevant forskning på området.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skulle enligt direktiven (dir. 2005:133) redovisa upp-

draget senast den 1 oktober 2006. Utredaren skall i stället redo-

visa ursprungsuppdraget och uppdraget enligt dessa tilläggsdi-

rektiv senast den 30 april 2007.

(Näringsdepartementet)