Dir. 2007:114

Tilläggsdirektiv till Delegationen för

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Delegationen för

mänskliga rättigheter i Sverige (Ju 2006:02)

Dir.

2007:114

Beslut vid regeringssammanträde den 19 juli 2007

Sammanfattning av uppdraget

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige skall i

samverkan med organisationer som arbetar för mänskliga

rättigheter och mot rasism och diskriminering, bl.a. afrikanska

grupper i Sverige, genomföra kommunikationsinsatser och

kunskapshöjande aktiviteter med anledning av 200-årsminnet

av den transatlantiska slavhandelns avskaffande. Vid

genomförandet av uppdraget skall delegationen uppmärksamma

nutida problem avseende frågor om mänskliga rättigheter i

Sverige, t.ex. avseende rasism, diskriminering och

människohandel, i ett historiskt sammanhang.

Bakgrund

FN:s generalförsamling har i en resolution, antagen med

konsensus, uppmanat alla medlemsstaterna att under 2007

högtidlighålla 200-årsjubileet av den transatlantiska

slavhandelns avskaffande (A/RES/61/19).

Den kampanj som ledde till att den brittiska regeringen år

1807 förbjöd den transatlantiska slavhandeln kan i många

avseenden betecknas som den första moderna folkrörelsen mot

rasism, för människors lika värde och för mänskliga rättigheter.

De frågeställningar som kampanjen tog upp har fortsatt hög

aktualitet i det nutida arbetet för mänskliga rättigheter.

2

Sverige var delaktig i den transatlantiska slavhandeln, bl.a.

genom ett slavfort i nuvarande Ghana, genom kolonin St.

Barthélemy i Västindien som utgjorde en av handelsplatserna

för slavtrafiken och genom att bojor och kedjor för slavhandeln

under en period utgjorde en betydande svensk exportprodukt.

Det kom att dröja trettio år efter det brittiska förbudet innan

även Sverige slutgiltigt förbjöd slavhandeln, och ytterligare ett

tiotal år innan de sista slavarna på svenskt territorium frigavs.

Mot bakgrund av detta erbjuder uppmärksammandet av 200-

årsminnet en värdig utgångspunkt för ett nutidsorienterat

samtal, kunskapsbyggnad och reflektion om rasism och alla

människors lika värde i Sverige.

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju

2006:02) tillsattes i mars 2006 för att med utgångspunkt i

regeringens skrivelse En nationell handlingsplan för de

mänskliga rättigheterna 2006–2009 (skr. 2005/06:95) stödja det

långsiktiga arbetet med att säkerställa full respekt för de

mänskliga rättigheterna i Sverige (dir. 2006:27). Av skrivelsen

framgår att det finns ett tydligt behov av att arbeta med en rad

frågor om mänskliga rättigheter i Sverige. Från några av dessa

frågor kan paralleller dras till den historiska slavhandeln. Detta

gäller t.ex. frågor om rasism, diskriminering och

människohandel. I delegationens uppdrag ingår uppgiften att

stimulera det offentliga samtalet om mänskliga rättigheter. Det

är därför naturligt att delegationen även ges uppdraget att, mot

bakgrund av resolution (A/RES/61/19) från FN:s

generalförsamling, genomföra kommunikationsinsatser och

kunskapshöjande aktiviteter med anknytning till 200-årsminnet

av den transatlantiska slavhandelns avskaffande.

Uppdraget

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige skall under

2007 genomföra kommunikationsinsatser och kunskapshöjande

aktiviteter med anledning av 200-årsminnet av den

transatlantiska slavhandelns avskaffande. Högtidlighållandet

skall syfta till ökad kunskap och medvetenhet om mänskliga

rättigheter och människors lika värde. Vid genomförandet av

3

uppdraget skall delegationen uppmärksamma nutida problem

som rör frågor om mänskliga rättigheter i Sverige, t.ex. rasism,

diskriminering och människohandel, i ett historiskt

sammanhang och ur ett könsperspektiv.

Aktiviteterna skall utformas och genomföras i nära

samverkan med organisationer som arbetar för mänskliga

rättigheter och mot rasism och diskriminering, bl.a. afrikanska

grupper i Sverige.

Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2008.

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)