Dir. 2007:115

Tilläggsdirektiv till Finansmarknadsrådet

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Finansmarknadsrådet (Fi 2006:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 juli 2007

Sammanfattning av uppdraget

Finansmarknadsrådet ska bedöma konsekvenserna för handeln med finansiella instrument i Stockholm och Norden av ett eventuellt samgående mellan NASDAQ Stock Market, Inc (härefter Nasdaq) och OMX AB (publ) (härefter OMX).

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 april 2006 (dir. 2006:44) tillkallade kommun- och finansmarknadsministern ett råd bestående av ledamöter – kunniga i finansmarknadsfrågor – från akademi, näringsliv och offentlig sektor med uppdrag att främja utvecklingen av den finansiella sektorn och stärka Stockholms roll som finansiellt centrum. Det ingår bl.a. i rådets uppdrag att löpande ge råd åt regeringen, särskilt kring långsiktiga strategiska frågor.

Det föreslagna samgåendet mellan Nasdaq och OMX reser frågor om vilka konsekvenser affären kan bedömas få för bl.a. aktiehandeln i Stockholm på såväl kort som längre sikt. Staten äger 6,6 procent av aktierna i OMX och regeringen avser att göra en samlad bedömning av den föreslagna affären. I samband med regeringens slutliga ställningstagande är det angeläget att eventuella konsekvenser för handeln med finansiella instrument kan beaktas och eventuella åtgärder

Dir. 2007:115

vidtas för att säkra att handeln med finansiella instrument i Norden kan fortsätta att utvecklas på ett gynnsamt sätt.

Uppdraget

Rådet ska bedöma de förväntade konsekvenserna av ett samgående mellan Nasdaq och OMX för handeln med finansiella instrument i Stockholm och Norden med avseende på omsättning och likviditet samt kostnader och konkurrenskraft för emittenter, investerare och övriga marknadsaktörer. Eventuella övriga konsekvenser för handeln med finansiella instrument inom EU ska beaktas. Synpunkter från ledande marknadsföreträdare ska inhämtas. Rådet ska även belysa konsekvenserna av en utebliven affär och andra tänkbara samgåenden eller samarbeten.

Konsekvenserna av den föreslagna affären när det gäller reglering och övervakning av handeln med finansiella instrument prövas i särskild ordning. Rådets bedömning ska därför utgå från att handeln med finansiella instrument i Sverige och Norden även i fortsättningen omfattas av nationell reglering och tillsyn.

En rapport med rådets samlade bedömning redovisas senast den 28 september 2007.

(Finansdepartementet)