Dir. 2007:12

Tilläggsdirektiv till utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om

genomförande av direktiv om effektiv

slutanvändning av energi och om

energitjänster

Dir.

2007:12

Beslut vid regeringssammanträde den 25 januari 2007.

Förlängd utredningstid, m.m.

Den del av utredningsuppdraget som gäller redovisning och

analyser av tillgängliga och tillämpade metoder för uppföljning

och verifiering av uppnådd energieffektivisering utgår. Tiden

för att delredovisa uppdraget om att lämna förslag till en

nationell handlingsplan för energieffektivisering förlängs till

senast den 31 oktober 2007. Tiden för slutredovisningen av

uppdraget förlängs till senast den 31 oktober 2008.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 14 juni 2006 (M2006/2586/E) att

bemyndiga chefen för Miljö- och samhällsbyggnads-

departementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att

lämna förslag till genomförande av Europaparlamentets och

rådets direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av

energi och om energitjänster (dir. 2006:89). Arbetet med

deluppdraget om redovisning och analyser av tillgängliga och

tillämpade metoder för uppföljning och verifiering av uppnådd

energieffektivisering påbörjades av Statens energimyndighet på

regeringens uppdrag under 2006. Regeringen avser att uppdra åt

Statens energimyndighet att slutföra detta deluppdrag.

2

Deluppdraget bör därför utgå ur utredningsuppdraget. Till följd

av att någon särskild utredare inte förordnades av den tidigare

chefen för Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet och att

ett sådant förordnande fördröjts av regeringsskiftet i oktober

2006 bör tiden för delredovisning och slutredovisning av

uppdragets övriga delar förlängas, lämpligen till senast den 31

oktober 2007 och den 31 oktober 2008.

(Näringsdepartementet)