Dir. 2007:121

Tilläggsdirektiv till Yrkeshögskoleutredningen (U 2007:07)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Yrkeshögskoleutredningen (U 2007:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2007

Utvidgning av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 mars 2007 gav ansvarigt statsråd en särskild utredare i uppdrag att bl.a. göra en analys av och lämna förslag till hur eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför högskolan skall sammanföras under ett gemensamt ramverk benämnt Yrkeshögskolan (dir. 2007:50).

Regeringen ger nu utredaren i uppdrag att utöver det som omfattas av de ursprungliga direktiven också föreslå hur verksamheten vid Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning skall förhålla sig till det nya ramverket benämnt Yrkeshögskolan. Utredaren skall, bl.a. med beaktande av myndighetsförordningen (2007:515) utarbeta nödvändiga författningsförslag och även föreslå hur den samordnade myndighetsorganisationen för Yrkeshögskolan skall lokaliseras.

Uppdraget skall fortfarande redovisas senast den 29 februari 2008.

(Utbildningsdepartementet)