Dir. 2007:122

Tilläggsdirektiv till Skolmyndighetsutredningen (U 2007:03)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Skolmyndighetsutredningen (U 2007:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2007

Inskränkning i uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 mars 2007 gav ansvarigt statsråd en särskild utredare i uppdrag att bl.a. se över och lägga fram förslag om organisationen av de statliga förvaltningsmyndigheterna inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd och Tolk- och översättarinstitutet (dir. 2007:28).

Regeringen ger nu utredaren i uppdrag att undanta Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning från översynen av myndighetsstrukturen inom skolväsendet m.m. Utredaren skall i stället överlämna sådant underlag som kan vara av intresse när det gäller den myndigheten till Yrkeshögskoleutredningen (U 2007:07), som har i uppdrag att bl.a. lämna förslag till hur eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför högskolan skall sammanföras under ett gemensamt ramverk benämnt Yrkeshögskolan. Utredaren skall även samråda med utredningen.

Uppdraget skall fortfarande redovisas senast den 1 november 2007.

(Utbildningsdepartementet)