Dir. 2007:124

Tilläggsdirektiv till utredningen om den

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om den

svenska exportens utveckling (UD 2007:02)

Dir.

2007:124

Beslut vid regeringssammanträde den 11 oktober 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 juli 2007 (dir.

2007: 101) tillkallade det statsråd som har till uppgift att föredra

ärenden om utrikeshandel en särskild utredare med uppdrag att

analysera utvecklingen avseende svensk export. Utredaren ska

enligt direktivet redovisa uppdraget senast den 1 april 2008.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall redovisa sitt

uppdrag senast den 1 september 2008.

(Utrikesdepartementet)