Dir. 2007:129

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

genomförande av EG-förordningen om en

europeisk gruppering för territoriellt

samarbete (N 2006:115)

Dir.

2007:129

Beslut vid regeringssammanträde den 6 september 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 november 2006

tillkallade chefen för Näringsdepartementet en särskild utredare

med uppdrag att överväga behoven av nya författningar och

författningsändringar med anledning av Europaparlamentets

och rådets beslut om en ny förordning om en europeisk

gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) (dir. 2006:115).

Utredaren skulle enligt direktiven redovisa uppdraget redan den

31 augusti 2007.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska redovisa sitt

uppdrag senast den 31 december 2007.

(Näringsdepartementet)