Dir. 2007:130

Dir:2007:130

Kommittédirektiv

Dir:2007:130

Råd för försäljning av aktier i bolag med

statligt ägande

Beslut vid regeringssammanträde den 6 september 2007

Sammanfattning av uppdraget

Ett råd ska i ärenden om försäljning av aktier i statligt ägda

aktiebolag yttra sig till Regeringskansliet på begäran av

bolagsansvarigt statsråd.

Bakgrund

Regeringen har i 2007 års budgetproposition angett att rege-

ringen anser att det statliga ägandet av bolag bör minska. På sikt

bör staten kvarstå som ägare endast då tungt vägande skäl talar

för detta (prop. 2006/07:1 Utgiftsområde 24, bet. 2006/07:

NU1, rskr. 2006/07:62).

I 2007 år ekonomiska vårproposition har regeringen bedömt

att försäljningsinkomsterna under åren 2007–2010 kommer att

uppgå till 200 miljarder kronor under perioden (prop.

Riksdagen har beslutat (prop. 2006/07:57, bet.

2007/07:NU16, rskr. 2006/07:222) att bemyndiga regeringen att

sälja statens aktier i ett antal namngivna bolag. I propositionen

anförs att det ankommer på regeringen att vidta de åtgärder som

krävs för att genomföra transaktionerna. I propositionen anges

vidare hur försäljningsprocessen avses genomföras. Regeringen

har också anfört att regeringen avser att pröva olika affärs-

möjligheter för att hitta det alternativ, som vid en samlad

bedömning bedöms vara det mest affärsmässiga.

2

Regeringen beslutar om försäljningar av aktier i statligt ägda

aktiebolag. Vid försäljningar har regeringen att iaktta bl.a. be-

stämmelser i lagen (1996:1059) om statsbudgeten och EU:s

statsstödsregler.

Vid regeringens beredning av försäljningsbeslut bör syn-

punkter inhämtas från en grupp av personer med särskild sak-

kunskap. Ett råd för försäljning av aktier i bolag med statligt

ägande bör därför inrättas.

Rådets bedömning ska bidra till att kravet på objektivitet och

sakkunskap i fråga om försäljning av statlig egendom tillgodo-

ses.

Rådet ska bestå av ledamöter som i kraft av egen kompetens

och oberoende kan bedöma de förslag om försäljning av bolag

som Regeringskansliet förelägger rådet.

Uppdraget

Rådet ska inför beslut om en transaktion som avser en för-

säljning av aktier eller på annat sätt avyttring av ett statligt ägt

bolag efter begäran från bolagsansvarigt statsråd och före-

dragning av tjänstemän från Regeringskansliet bedöma om en i

visst fall föreslagen avyttring, särskilt i fråga om pris och övriga

villkor, innebär att avyttringen genomförs affärsmässigt och

efter erforderlig analys av möjliga handlingsalternativ.

Rådet ska, efter begäran från det bolagsansvariga statsrådet,

även yttra sig över andra frågor i anslutning till avyttring av ett

bolag med statligt ägande.

Rådets bedömningar i ett ärende som hänskjutits till rådet,

ska redovisas i ett skriftligt utlåtande till Regeringskansliet.

Rådet är beslutfört när ordföranden och minst två ledamöter

är närvarande. Rådet utser vid behov inom sig en ersättare för

ordföranden som då fungerar som ordförande. Vid omröstning

med lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Eventuell skilj-

aktig mening ska framgå av rådets utlåtande.

Rådet ska avge en årlig berättelse över sin verksamhet senast

i februari månad påföljande år.

3

Rådets uppdrag är tidsbegränsat och avser tiden intill

2010 års utgång. Bestämmelserna i 1–6, 9–11, 17–19, 23–24

delar gälla för rådets verksamhet.

(Näringsdepartementet)