Dir. 2007:139

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kustbevakningens befogenheter

Dir.

2007:139

(Fö 2007:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2007

Sammanfattning av uppdraget

Den särskilda utredare som har tillkallats för att bl.a. göra en

översyn av regleringen av Kustbevakningens befogenheter i den

brottsbekämpande och ordningshållande verksamheten ska även

utreda möjligheten att ge Kustbevakningen förundersöknings-

rätt när det gäller vissa fiskebrott i syfte att möjliggöra en

effektivare lagföring.

Bakgrund

I regeringens skrivelse Vissa fiskeripolitiska frågor m.m. (skr.

2005/06:171, bet. 2005/06:MJU27, rskr. 2005/06:391) gör rege-

ringen bedömningen att man bör se över möjligheterna att låta

Kustbevakningen bedriva förundersökning när det gäller vissa

fiskebrott i syfte att möjliggöra en effektivare lagföring. I dag

har Kustbevakningen möjlighet att bedriva förundersökning vid

utsläpp av olja och andra skadliga ämnen enligt 11 kap. 4 §

lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. Kust-

bevakningen har inom detta område utvecklat ett väl fungerande

samarbete med Åklagarmyndigheten, vilket skulle kunna utgöra

en förebild också i fråga om utredning och lagföring av fiske-

brott. Det kan också noteras att Kustbevakningen sedan den

1 april 2006 har möjlighet att utfärda föreläggande om ord-

2

ningsbot för vissa förseelser i sjötrafiken och från och med den

1 juli 2006 även i fråga om transport av farligt gods.

Uppdraget

Utredaren ges i uppdrag att även utreda möjligheten att ge

Kustbevakningen förundersökningsrätt när det gäller vissa

fiskebrott i syfte att möjliggöra en effektivare lagföring. Därvid

ska förslag lämnas om i vilket skede ansvaret för förunder-

sökningen ska övergå till åklagare.

Genom beslut denna dag kommer en särskild utredare att

tillkallas för att lämna förslag till en förändrad fiskelagstiftning.

Som en del i den översynen ska ytterligare åtgärder för att

effektivisera lagföringen av överträdelser av fiskelagstiftningen

övervägas.

Utredaren ska samråda med utredningen om en ny fiske-

lagstiftning (dir. 2007:125). Utredaren ska vidare samråda med

berörda organisationer och myndigheter, särskilt Rikspolis-

styrelsen, Åklagarmyndigheten och Fiskeriverket.

Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 30 april

2008.

(Försvarsdepartementet)