Dir. 2007:142

Kommitté

Kommittédirektiv

Kommitté

för Sveriges deltagande i

världsutställningen Expo 2010 i Shanghai

Dir.

2007:142

Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2007

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté ska ha i uppdrag att förbereda och ansvara för det

svenska deltagandet i världsutställningen Expo 2010 i

Shanghai. Till denna kommitté ska en rådgivande

nationalkommitté knytas.

Kommittén ska samarbeta nära med Utrikesdepartementet

och utlandsmyndigheterna i Kina, framför allt Sveriges

generalkonsulat i Shanghai och Sveriges ambassad i Peking,

liksom med Exportrådet och berörda utlandskontor.

Kommittén ska senast den 1 april 2011 lämna en slutrapport

om det svenska deltagandet i världsutställningen.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 7 juni 2007 (UD2007/20333/FIM) att

Sverige ska delta i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai.

Utställningen som äger rum den 1 maj–1 oktober 2010 har

temat ”Better City, Better Life”. Arrangörerna räknar med

deltagande av omkring sammanlagt 200 länder och

internationella organisationer.

Syftet med ett svenskt deltagande i Expo 2010 är att stärka

en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, att främja

svenskt näringslivs konkurrenskraft och kreativitet samt att

stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar

och för forsknings- och kulturutbyte

.

Deltagandet ska spegla ett

2

brett svenskt politiskt och ekonomiskt engagemang med

betoning på klimat- och miljöfrågor samt bidra till förbättrade

möjligheter för svenska företag att hävda sig på den kinesiska

marknaden.

Deltagande i en världsutställning bygger för svensk del på

ett gemensamt åtagande från stat och näringsliv. Det svenska

deltagandet sker i form av ett samverkansprojekt mellan

offentliga och privata aktörer. Finansieringen förutses ske

genom statliga medel, medel från svenska företag och

organisationer samt medel från andra offentliga och privata

aktörer; regeringens beslut om statlig finansiering förutsätter

således att näringslivsintressenter ställer motsvarande medel till

förfogande. Kommuner, landsting och regionala organisationer

kommer också att beredas tillfälle att medverka i det

gemensamma åtagandet att genomföra det svenska deltagandet i

världsutställningen.

Deltagandet sker i form av en utställningspaviljong med

utgångspunkt från ett utställningskoncept (eng. theme

statement) som de deltagande länderna avger. Till denna

paviljong knyts programverksamhet, särskilda evenemang som

exempelvis nationell dag, partneraktiviteter, informations- och

marknadsföringsaktiviteter samt restaurangverksamhet.

Uppdraget

För att förbereda och genomföra det svenska deltagandet i

världsutställningen Expo 2010 i Shanghai tillkallas en kommitté

som ska representera offentliga och privata aktörer i projektet.

Kommittén ska besluta om inriktningen på verksamheten,

organisationsformen för utställningen och arbetsfördelningen

samt utse en svensk generalkommissarie för utställningen. Till

kommittén ska en rådgivande nationalkommitté knytas.

Kommittén ska samarbeta nära med Utrikesdepartementet

och utlandsmyndigheterna i Kina, framför allt Sveriges

generalkonsulat i Shanghai och Sveriges ambassad i Peking,

liksom med Exportrådet och berörda utlandskontor.

Totalkostnaden för Sveriges deltagande i världsutställningen

beräknas till ca 140 miljoner kronor, varav

3

näringslivsintressenter förväntas bidra med 70 miljoner kronor.

Regeringen lämnar i budgetpropositionen för 2008 förslag

avseende finansieringen av statens andel av Sveriges deltagande

i Expo 2010 i Shanghai.

T

I beräkningen av kostnaderna för det svenska deltagandet

ingår paviljong inkl. drift, utställning, personal, särskilda

lokaler för programverksamhet och evenemang samt för

restaurang, administrationskostnader inkl. IT-stöd, vissa

evenemang (Sveriges nationella dag) samt informations- och

marknadsföringsinsatser

T

Kommittén för Sveriges deltagande i Expo 2010 i Shanghai

ska den 1 januari 2009 och den 1 januari 2010 lämna

delrapporter om hur arbetet fortskrider samt anmäla eventuella

behov av reglering i förordning. Kommittén ska senast den 1

april 2011 redovisa sitt arbete med Sveriges deltagande i

världsutställningen med en ekonomisk slutrapport.

(Utrikesdepartementet)