Dir. 2007:148

Tilläggsdirektiv till Finansmarknadsrådet

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Finansmarknadsrådet (Fi 2006:06)

Dir. 2007:148

Beslut vid regeringssammanträde den 8 november 2007

Förlängd tid för det särskilda uppdraget

Finansmarknadsrådet (Fi 2006:06) har i uppdrag att främja utvecklingen av den finansiella sektorn och stärka Stockholms roll som finansiellt centrum (dir. 2006:44). Genom beslut den 26 juli 2007 (dir. 2007:115) fick rådet det särskilda uppdraget att bedöma konsekvenserna för handeln med finansiella instrument i Stockholm och Norden av ett eventuellt samgående mellan NASDAQ Stock Market Inc. (Nasdaq) och OMX AB (publ.) (OMX). Det särskilda uppdraget omfattade även konsekvenserna av en utebliven affär och andra tänkbara samgåenden och samarbeten. Rådets samlade bedömning skulle redovisas senast den 28 september 2007.

Med ändring av tidigare beslut ska rådet redovisa det särskilda uppdraget inom tre veckor efter det att relevanta prospekt har offentliggjorts, dock senast den 31 mars 2008.

Skälen för förlängningen

Enligt regeringens tidigare beslut (dir. 2007:115) ska Finansmarknadsrådet bedöma de förväntade konsekvenserna av ett samgående mellan Nasdaq och OMX för handeln med finansiella instrument i Stockholm och Norden med avseende på omsättning och likviditet samt kostnader och konkurrenskraft för emittenter, investerare och övriga marknadsaktörer. Eventuella övriga konsekvenser för handeln

med finansiella instrument inom EU ska beaktas. Synpunkter från ledande marknadsföreträdare ska inhämtas. Rådet ska även belysa konsekvenserna av en utebliven affär och andra tänkbara samgåenden eller samarbeten.

Sedan det särskilda uppdraget beslutats har situationen förändrats genom tillkomsten av nya konstellationer av budgivare. Några prospekt har inte lagts fram, varför tilltänkta övertaganden eller samgåenden ännu inte kunnat bedömas i sin helhet.

Rådet har lagt fram en delrapport som ger rådets syn på utvecklingen av värdepappersmarknaderna i Europa och dess innebörd för handeln med finansiella instrument i Stockholm och Norden. Delrapporten ger en referensram för en framtida bedömning av olika ägaralternativ.

Mot denna bakgrund bör tiden för Finansmarknadsrådet att redovisa det särskilda uppdraget förlängas till en tidpunkt inom tre veckor efter det att relevanta prospekt har offentliggjorts, dock senast den 31 mars 2008.

(Finansdepartementet)