Dir. 2007:149

Tilläggsdirektiv till Utredningen fritt val

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen fritt val

inom äldre- och handikappomsorgen

Dir.

2007:149

(S 2007:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 8 november 2007

Förlängning av utredningstid

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 mars 2007 har

äldre- och folkhälsoministern givit en särskild utredare i upp-

drag att utreda förutsättningarna för ökad valfrihet när det gäller

vård, omsorg, stöd och service inklusive särskilt boende som

ges till äldre och personer med funktionshinder. Enligt direk-

tiven (dir. 2007:38) ska ett delbetänkande lämnas senast den 1

juli 2007 och uppdraget ska slutredovisas senast den 1 januari

2008.

Regeringen återkallar uppdraget att lämna ett delbetänkande.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas i sin

helhet senast den 29 februari 2008.

(Socialdepartementet)