Dir. 2007:154

Tilläggsdirektiv till Rådet för arkitektur, form och design (Ku 2004:02)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Rådet för arkitektur, form och design (Ku 2004:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 november 2007

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 februari 2004 tillsatte chefen för Kulturdepartementet ett råd för arkitektur, form och design. Rådets huvuduppgift är att driva på arbetet med arkitektur, form och design med utgångspunkt i handlingsprogrammet Framtidsformer (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:221). I rådets uppdrag ingår att stärka och bredda intresset för arkitektur, form och design samt att fördjupa kunskapen inom området genom kunskapsspridning och opinionsbildning. Rådet fick den 1 juni 2006 ett tilläggsdirektiv (dir. 2006:65) och därmed förlängd tid för uppdraget till den 31 december 2008.

Tilläggsuppdrag

Politikområdet arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar för sin utveckling. Rådet för arkitektur, form och design ges därför i uppdrag att, utöver vad som framgår av redan beslutade direktiv, lämna förslag till hur en befintlig myndighet eller institution i en permanent form kan främja och förmedla kunskap om hur en ökad kvalitet inom arkitektur, form och design kan bidra till samhällsutvecklingen. Utgångspunkten är att uppgiften ska övertas av en befintlig myndighet eller institution fr.o.m. den 1 januari 2009, då rådets arbete ska vara avslutat. Rådets uppdrag i denna del ska redovisas till rege-

ringen senast den 17 mars 2008. Förslag som medför kostnader för staten ska åtföljas av förslag till finansiering.

Rådet ska vidare upphöra med den del av sitt hittillsvarande uppdrag som omfattar opinionsbildning och annan utåtriktad verksamhet. Rådet ska i stället koncentrera sitt arbete på det nya uppdraget ovan och på den slutredovisning som, enligt tidigare direktiv, ska lämnas senast den 31 december 2008. Slutredovisningen ska omfatta erfarenheter och samlad kunskap som rådet har erhållit under den tid som arbetet har pågått.

(Kulturdepartementet)