Dir. 2007:16

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

expropriationsersättning (Ju 2005:17)

Dir.

2007:16

Beslut vid regeringssammanträde den 8 februari 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 december 2005

(dir. 2005:147) tillkallade chefen för Justitiedepartementet en

särskild utredare med uppdrag att se över ersättningsbestämmel-

serna i expropriationslagen (1972:719). Enligt direktiven skall

utredaren i ett delbetänkande senast den 31 januari 2007 redo-

visa en undersökning av hur ersättningsbestämmelserna i expro-

priationslagen tillämpas. Uppdraget skall slutredovisas senast

den 31 juli 2007.

Med ändring av den i direktiven beslutade tiden för del-

betänkandet skall utredaren redovisa denna del av uppdraget

senast den 1 maj 2007.

(Justitiedepartementet)