Dir. 2007:19

S 2007:01 Utredning av det framtida huvudmannaskapet för företagshälsovårdsutbildningen m.m.

Kommittédirektiv

Utredning av det framtida huvudmannaskapet för företagshälsovårdsutbildningen m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den 15 februari 2007

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté inrättas med uppdrag att utreda och lämna förslag beträffande det framtida huvudmannaskapet och bedrivandet av företagshälsovårdsutbildningen samt att, till dess annan huvudman kan överta uppgiften, svara för att pågående och planerad företagshälsovårdsutbildning kan fortgå.

Förslag som gäller det framtida huvudmannaskapet och bedrivandet av utbildningen skall lämnas till regeringen senast den 14 december 2007.

Utredningsbehovet

Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 framhållit att företagshälsovården bör kunna göra mer och användas bättre i fråga om förebyggande insatser, som ett stöd i återgången till arbete och som en länk mellan arbetsplatsen och hälso- och sjukvården. Frågor om företagshälsovårdsutbildning har samband med sådana insatser.

Sedan 1995 har Arbetslivsinstitutet svarat för utbildning av företagshälsovårdens personal. Under senare år har statens krav när det gäller dessa utbildningar förtydligats i myndighetens regleringsbrev. Arbetslivsinstitutet genomför en del av utbildningarna som uppdragsutbildning i samverkan med universitet och högskolor. Utbildningarna avser inte heltidsutbildning.

Oftast förutsätter utbildningarna anställning vid företagshälsovården och är kostnadsfria. För vissa vidareutbildningar tas dock kursavgift ut. Utbildningarna avser företagsläkare, arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, företagssköterskor och sjukgymnaster.

Arbetslivsinstitutets verksamhet inklusive institutets ansvar för utbildning av företagshälsovårdens personal upphör den 1 juli 2007. Arbetslivsinstitutet har haft ett övergripande ansvar för samordning, utveckling, upphandling men också utförande av viss utbildning. Det finns emellertid skäl som talar för att funktionen att samordna, utveckla och upphandla företagshälsovårdsutbildning bör skiljas från utförandet av utbildningen.

Det finns flera utbildningsorganisationer, t.ex. universitet och högskolor, som har kapacitet att utföra utbildningen. Frågan om vem som skall svara för att utveckla, upphandla och samordna utbildningen behöver dock analyseras djupare. Detta arbete kan lämpligen ske inom ramen för en kommitté.

Uppdraget

Kommittén skall analysera frågan om vem som skall svara för att utveckla, upphandla och samordna utbildningen. I ett sådant arbete bör berörda intressenter inbjudas att delta. Kommittén skall lämna de förslag på organisation och eventuella författningsändringar som den finner nödvändiga.

Regeringen ser som ovan nämnts att företagshälsovården kan utvecklas på flera områden bl.a. beträffande sjukvård som genom företagshälsovård kan bedrivas nära arbetsplatsen. Kommittén skall därför väga in hur en sådan utveckling skulle kunna påverka utbildningen.

Kommittén skall, till dess en mer permanent huvudman för utbildningen utses, ansvara för att den pågående och planerade utbildningen fortgår.

Förslag som gäller det framtida huvudmannaskapet och bedrivandet av företagshälsovårdsutbildningen skall lämnas till regeringen senast den 14 december 2007. Redan senast den 6 augusti 2007 skall dock kommittén till regeringen lämna sådant underlag som kommittén bedömer som lämpligt att ingå i beredningen av budgetpropositionen för 2008.

(Socialdepartementet)